فرم اختصاصی شناسنامه کالا

مشخصات فنی درب پارکینگ :


سانتی متر
کیلوگرم
اتومبیل

مشخصات مصرف کننده :


مشخصات نصاب :


مشخصات فروشنده :